org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

9. februar 2015

Årsmøte 4.2.2015

 
Årsmøteprotokoll 2015


Sted: Folkets Hus Ranheim
Dato/ tid: 4.2.15 kl.19.00
Antall medlemmer til stede: 44

Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.

2. Årsberetning 2014

3. Regnskap 2014

4. Innkomne forslag fra medlemmene

5. Forslag fra styret

6. Kontingent og gjestebetaling

7. Budsjett 2015

8. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

 
1.   Møteleder: Kirsti Evjen

Referent: Solveig Kirknes

Signering av protokoll: Dagny Skrødal og Heidi Mesteig

 
2.   Årsberetning ble gjennomgått av styreleder og godkjent med kommentar:

·       Det må presiseres hvilke linjaler og hvilken papir-søm teknikk som er demonstrert på sydamens hjørne i årsberetningen. Dette tas til etterretning. Viser til referat fra hvert enkelt medlemsmøte på vår blogg for 2014. Der er alle detaljene fra sydamens hjørne.
 

3.   Regnskapet ble lest opp av kasserer og ble godkjent med noen kommentarer:

·       Synes de som leverer gevinster skal utelate porto.

·       Bør samle utgiftene til møtene i en post(foredragsholder og reiseutgifter).

·       De som har med butikk til møtene bør ikke belaste reiseutgifter.

 
4.   Ingen innkomne forslag fra medlemmene.

 
5.   Ingen innkomne forslag fra styret.

 
6.   Kontingent og gjestebetaling beholdes som pr. dags dato. Kontingent kr. 350 pr. år og gjestebetaling kr. 50 pr. møte.


7.   Budsjett for 2015 ble godkjent med en kommentar:

·       Man bør sammenligne regnskap 2014 med budsjett 2015 på samme ark.


8.   Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Enstemmig valgt

Leder:               Kirsti Evjen – gjenvalg for 1 år

Styremedlem:    Elisabeth Wæhre – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Solveig Kirknes – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Astrid Berg - ikke på valg

Styremedlem:    Laila Skauge – ikke på valg

Varamedlem:     Rønnaug Holsæter, ny (valgt for 1 år 2015)

Varamedlem:     Berit Hansen Gilde, ny (valgt for 1 år 2015)

 
Styret konstituerer seg på første styremøte.


Valgkomite:

Liv-Mari Graffer Bye, ny (2015-2018)

Heidi Bolgnes (2015-2017)

Heidi Mesteig (2015-2016)

 
Revisor: Marit Sjøbakk, gjenvalg for 1 år

Vara Revisor: ………………

 

Sign./ tid/ sted:                                           Sign./ tid/ sted:

          Dagny Skrødal                                               Heidi Mesteig

 
        Ranheim 4.2.2015                                         Ranheim 4.2.2015

 
 
 
 
 
 

 

Ingen kommentarer: