org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

1. februar 2017

Protokoll fra årsmøte i TQL 1. februar 2017


                                                                        Protokoll fra årsmøtet

 
 
Årsmøte i Trondheim Quiltelag
 
74 medlemmer i TQL
 
 
 
 
Styret
 
Siemens, 01.02.17
Eva Østerås, 01.02.17
 
På TQL’s blogg
 
 

 

AGENDA


 1. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
 2. Årsberetning for 2016
 3. Regnskap for 2016
 4. Innkomne forslag fra medlemmene
 5. Forslag fra styret
 6. Kontingent og gjestebetaling
 7. Budsjett
 8. Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning. 1. Valg.
  Valgt ble:
  Møteleder: Kirsti Evjen
  Referent: Eva Østerås
  Signering av protokoll: Heidi Mesteig og Astrid Berg
  Tellekorps: Solfrid Dahlseng og Bente Bygland Vinsnes

 2. Årsberetning for 2016
  Leder Kisti Evjen gjennomgikk årsberetningen, som var utsendt på forhånd. Årsberetningen ble godkjent.

 3. Regnskap for 2016
  Kasserer Elisabeth Wæhre gjennomgikk balanse og resultat for 2016.
  Regnskapet ble godkjent.

 4. Innkomne forslag fra medlemmene
  Det var ingen innkomne forslag.

 5. Forslag fra styret
  Forslaget var utsendt på forhånd:
  - Det opprettes en kurskomité med 3 medlemmer
  - En av medlemmene/varamedlemmene i styret blir bindeledd mellom kurskomitéen og styret. Styre/varamedlemmet får ansvar for gjensidig oppdatering underveis i kursplanleggingen iht innhold og økonomi.

  Forslag til vedtak:
  Det opprettes en kurskomité som velges for to år. Det nye styret gis fullmakt av årsmøtet til å oppnevne medlemmer til kurskomiteen.

  Det ble spurt om det var nødvendig med årsmøtevedtak. Det ble svart at et vedtak ville binde styret mer.

  Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. 

 6. Kontingent og gjestebetaling
  Det ble vedtatt å holde kontingenten uendret på kr 350,-.
  Gjestebetalingen ble vedtatt uendret på kr 100,-.
   

 7. Budsjett
  Kasserer Elisabeth Wæhre gjennomgikk budsjettet for 2017.
  Budsjettet ble godkjent med følgende endring:
  Honorar til styret endres fra kr 6000,- til 7000,- (som i fjor).


 8. Valg
  Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Solveig Kirknes.

  Valgt ble:

  Leder: Elin Gjølme Haugen (ny, for ett år)

  Styremedlemmer:

  Greta McGraw (ny, for ett år etter at nestleder Rønnaug Holsæther ba om fritak etter ett år)
  Kari Berg
  (ny, for to år)
  Solfrid Dahlseng
  (ny, for to år)

  Eva Østerås var ikke på valg.

  Varamedlemmer:

  Ruth Krangsås (ny, for ett år)
  Bodil Skorstad
  (ny, for ett år)

  Kurskomité:
  Ann Mari Duffy og Edna Nylen (for to år).

  Revisor:
  Marit Sjøbakk
  (gjenvalg for ett år)
  Vara: Unni Kirknes
  (gjenvalg for ett år)

  Valgkomité:
  Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
  Liv-Mari Graffer Bye (2016, 2017, 2018)
  Solveig Kirknes (2017, 2018, 2019)
  Kirsti Evjen (ny, for 2018, 2019, 2020)

  Årsmøtet ble hevet kl 20:15.

  Trondheim 1. februar 2017


 ___________________               ___________________________
Heidi Mesteig    (sign)                                     Astrid Berg (sign)           

Ingen kommentarer: