org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

7. februar 2019

Referat fra årsmøte i Trondheim Quiltelag 06.02.2019

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. februar 2019
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Etter oppstart med tekniske problemer, måtte vi flytte årsmøtet til møterom Sektor ved kantina. Elin Gjølme Haugen ønsket alle velkommen. Det møtte 65 medlemmer, og i tillegg en gjest som kanskje blir medlem.
Det er skrevet en egen protokoll for årsmøtesakene, se under.

Etter årsmøtet ble det kaffe og kjøpte kaker. Det var også et gi-bort-hjørne hvor det ble lagt ut både stoffer og mønster. Takk til alle givere.
Show and tell hadde tema ”Valentine/hjerter”, og det ble vist frem mange flotte produkter både med dette temaet, og andre tema.

Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av mange gevinster. 
Ny leder, Eva Østerås, informerte om møtene som kommer i mars;

a) Medlemsmøte 6. mars med besøk av tekstilkunstner Bjørg Eigard

b) Symøte i Siemenskantina 20. mars. Dette er en kosekveld hvor alle kan ta med seg det de har lyst til å gjøre. Møtet blir et fellesmøte med Reprogruppa, som vanligvis møtes i Quiltegården.

Alle 
bidragsytere ble takket for innsatsen og oppmøtet.

                                                                                   Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 06.02.19
Eva Østerås, 06.02.19 

På TQL’s bloggAGENDA

1.    Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.    Årsberetning for 2018
3.    Regnskap for 2018
4.    Kontingent og gjestebetaling
5.    Budsjett for 2019
6.    Innkomne forslag 
7.    Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.    Valg av årsmøteadministrasjon.
Valgt ble:

Møteleder: Elin Gjølme Haugen
Referent: Eva Østerås
Signering av protokoll: Bente Bygland Vinsnes og Heidi Bolgnes
Tellekorps: Dagny Skrødal og Berit Gilde.

2.    Årsberetning for 2018
Leder Elin Gjølme Haugen gjennomgikk årsberetningen som ble vist
på storskjerm. Den var også utsendt til medlemmene på forhånd
Årsberetningen ble godkjent.

3.    Regnskap for 2018 
Kasserer Kari Berg gjennomgikk regnskapet for 2018.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.    Budsjett for 2019
Kasserer Kari Berg gjennomgikk budsjettet for 2019. Det ble vist
på storskjerm og var utsendt på forhånd. Budsjettet ble godkjent.

5.    Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.    Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag.

7.    Valg
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (for ett år)

Styremedlemmer:

Hilde Anita Hopen 
(ny, for to år)
Hanne-Kristine Ludvigsen 
(ny, for to år)
Astrid Martine Berg (ikke på valg)
Ida Kvisvik (ikke på valg) 

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
Grethe S. Ståhl 
(gjenvalgt for ett år)

Revisor:
Kari Berg
(ny, for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
Anne Mette Snustad (ny, funksjonsperiode på tre år)
Kirsti Evjen(ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)
Bodil Skorstad  (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

8. Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2018;

Til Marit Sjøbakk som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen.
Gavekortene var levert av Abby.
Blomster og takk:Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd for leie av  Siemenskantina (krav om at ansatte må være til stede hele tiden).
Til Elin Gjølme Haugen som avtroppende leder og Kari Berg som avtroppende kasserer.

Årsmøtet ble hevet kl 19:40.
Trondheim 6. februar 2019


Bente Bygland Vinsnes  (sign)                        Heidi Bolgnes (sign)
             

                  

Ingen kommentarer: