org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

1. januar 2012

Innkalling årsmøte

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

(utsendt på e-post 31.12.11 og pr post i uke 1/12 til de uten epost)

Tid; onsdag 1.februar kl 19.00

Sted; Folkets Hus Ranheim

Saksliste;

1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps

2. Årsberetning 2011(sendes ut på epost medio januar)

3. Regnskap 2011 (sendes ut på epost når regnskapet er avsluttet medio januar)

4. Innkomne forslag fra medlemmene (sendes ut på epost medio januar om styret mottar noen forslag)

5. Styrets forslag til vedtektsendringer.

Styret ser behovet for å få presisert spesielt valgordningen av hensyn til kontinuitet. Samtidig ønsker styret å få vedtektsfestet bl.a. mulighetene for ekstraordinært årsmøte.

Styrets forslag til vedtektsendringer er utsendt til medlemmene.

Votering vil skje ved håndsoppretting med mindre noen krever skriftlig avstemning.

6. Kontingent og gjestebetaling (forutsatt at styrets forslag til vedtektsendringer blir vedtatt)

7. Budsjett 2012 (sendes ut medio januar sammen med regnskapet)

8. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

Styret vil trykke opp noen eksempler av årsmøtepapirene, men vi oppfordrer til at dere har med utskrifter selv og at dere spesielt har sett på dette med vedtektene på forhånd.

Valgkomiteen er bedt om å fremskaffe kandidater til styret både etter de gamle vedtektene og etter styrets forslag til nye vedtekter. Dette innebærer at valgkomiteen står foran en omfattende oppgave og styret oppfordrer medlemmene til å være positive til en evt henvendelse fra valgkomiteen. Det å sitte i styret i TQL er en interessant og givende oppgave og hvor man søker å gi alle muligheter til å bidra med det de er best på J Slike tillitsverv er også kompetansegivende.

Ingen kommentarer: