org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

6. februar 2020

Protokoll fra årsmøte i Trondheim Quiltelag

                                                                              


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 05.02.20
Unn Marit Forbregd 

På TQL’s bloggAGENDA

1.     Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.     Årsberetning for 2019
3.     Regnskap for 2019
4.     Kontingent og gjestebetaling
5.     Budsjett for 2019
6.     Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.     Valg av årsmøteadministrasjon. Saksdokumentene var utsendt på mail til medlemmene to uker før møtet.
Valgt ble:
Møteleder: Eva Østerås
Referent: Unn Marit Forbregd
Signering av protokoll: Ann Rudinow Sætnan og Ruth Krangsås.
Tellekorps: Bente Vinsnes Bygland og Heidi Mesteig.

2.     Årsberetning for 2019Leder Eva Østerås gjennomgikk årsberetningen og viste den på storskjerm. Årsberetningen ble godkjent.

3.     Regnskap for 2019 Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk regnskapet for 2019.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.     Budsjett for 2020Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk budsjettet for 2020.
Det ble vist på storskjerm og forklart. Styret ønsker å tilbakeføre flere midler til medlemmene, da økonomien anses som god.
Budsjettet ble godkjent.

5.     Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.     ValgValgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (valgt for ett år)

Styremedlemmer:
 
Ida Kvisvik 
(gjenvalgt for to år)
Dagny Skrødahl (ny, valgt for to år)
Hilde Anita Hopen og Hanne-Kristine Ludvigsen var ikke på valg, de ble valgt for to år i fjor, og fortsetter.

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
May Kristensen 
(ny, valgt for ett år)

Revisor:
Heidi Bolgnes 
(ny, valgt for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Valgkomitéens sammensetning blir: 
Anne Mette Snustad (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden) Bodil Skorstad  (ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)Astrid Martine Berg (ny, valgt for tre år)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

7.     Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2019;

Til Kari Berg som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen. 
Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd.
Avtroppende styremedlem Astrid Martine Berg og avtroppende varamedlem Grete Sommervoll Ståhl ble også takket for sin innsats. 
8.     
Årsmøtet ble hevet kl. 19:45.
Trondheim 5. februar 2020


Ann R Sætnan (sign)                                 Ruth Krangsås (sign)

                     

Ingen kommentarer: