18. februar 2014

Årsmøteprotokoll 2014


Årsmøteprotokoll 2014
             
                                                               Sted: Ranheim forsamlingshus
                                                               Dato/ tid: 29.01.14 kl: 19.00
                                                               Antall medl. tilstede: 37

Saksliste:
1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.
2. Årsberetning 2013
3. Regnskap 2013
4. Innkomne forslag fra medlemmene
5. Forslag fra styret
6. Kontingent og gjestebetaling
7. Budsjett 2014
8. valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1. Møteleder: Heidi Bolgnes
    Referent: Mona Baatnes
    Signering av protokoll: Unni Kirknes og Bente B. Vinsnes

2. Årsberetning ble gjennomgått av styreleder og enstemmig godkjent.
         Avsnittet der det står at fanen vår ikke var med i borgertoget 2013 skal strykes, for noen medlemmer gikk i toget med fanen.
         Rekruttering og verving ble tatt opp, samt hva medlemmene ønsker å bruke medlemsmøtene til. Flere gode forslag som det nye styret må vurdere.

3. Regnskapet ble lest opp av styreleder og enstemmig godkjent.

4. Ingen innkomne forslag fra medlemmene.

5. To forslag fra styret:
         a) Styret ba om at det skulle settes av 30. 000 av årets overskudd til jubileumsarrangement i 2016. Dette ble enstemmig godkjent.
         b) Styret ba også om at påskjønnelse for styrets leder og kasserer økes fra kr 1000 pr. år til kr. 2500 for leder og kr. 2000 for kasserer. Dette ble enstemmig godkjent.

6. Kontingent og gjestebetaling beholdes som pr. dags dato. Kontingent kr. 350 pr. år og gjestebetaling kr. 50 pr. møte.

7. Budsjett for 2014 ble godkjent.

8. Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Leder: Ingen forslag fra valgkomiteen

Kirsti Evjen Stormo- benkeforslag- enstemmig

Følgende styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon;
styremedlem: Elisabeth Wæhre (ikke på valg – 2013-2014)
styremedlem: Solveig Kirknes (ikke på valg – 2013 – 2014)
styremedlem: Astrid Berg (ny – 2014 – 2015)
styremedlem: Laila Skauge (ny – 2014 – 2015)
Varamedlem: Liv Mari Graffer Bye (gjenvalg – 2014)
Varamedlem: Rita M. Carlsen (ny 2014)

Styret konstituerer seg på første styremøte.

Valgkomite:
Hanne Kristine Ludvigsen (2014- 2016) – ikke på valg
Heidi Bolgnes (2015- 2017) – ny
Heidi Mesteig (2015- 2016) -nySign./ tid/ sted:                                          Sign./ tid/ sted:


Unni Kirknes                                             Bente B. Vinsnes