20. januar 2021

Styremøte i Trondheim Quiltelag 19.01.2021

                                                                                                                                 Møtereferat

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Kirsti Hatlem, Hanne-Kristine Ludvigsen, Dagny Skrødal 

Ida Kvisvik Rosenlund og May Kristensen


Ikke tilstede

 

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Nettmøte

19.01.21 kl.19:30

Hanne-Kristine

Ludvigsen

 

Bloggen

 

Pga Koronasituasjonen holder Styret møte på nett. I forkant er mail og meldinger med relevant info, rettelser og tilbakemeldinger gitt og delt mellom styremedlemmene.

 

1.    Planlegging av Årsmøte.

Styret har gått grundig gjennom punkter om hvordan årsmøte bør gjennomføres, og har lest om andres praksis og juridiske vurderinger om hvordan man bør håndtere situasjonen nå under pandemien. Styret er opptatt av at møtet blir gjennomført uten at det er i strid med Quiltelagets vedtekter, og samtidig slik at alle medlemmer får mulighet til å utrykke sin mening.
Den ene protesten som leder mottok etter mailen vi sendte ut 14.01., er i dag trukket, og det ble besluttet å gjennomføre prosessen som planlagt i forrige styremøte. Sakdokumentene sendes ut på mail i morgen.

2.    Valgkomiteen
Valgkomitéens innstilling er i dag mottatt, og vil bli utsendt til medlemmene. 

Quiltelagets leder velges årlig. Eva ønsker å gi stafettpinnen videre, men valgkomiteen har ikke lyktes i å finne en ny lederkandidat.

Vi har fremdeles 14 dager på å finne en ny leder og styret håper på medlemmenes hjelp til å finne kandidat. Har noen lyst å prøve seg i vervet, så ta kontakt med valgkomitéen. Styret ønsker en ny leder velkommen.

 

3.    Maimøtet

Eva har bestilt Autronicas møterom  TIRSDAG 4. MAI.

Onsdag 5.05. var allerede bortbestilt og onsdag 12. mai er uegnet da torsdag 13. mai er Kristi Himmelfartsdag og inngang til langhelg med 
17. Mai. 

 

4.    Innspill fra jubileumskomiteen – TQL 30 år 

Komiteén foreslår å utsette quiltekonkurransen og jubileumsfesten til høsten på grunn av coronasituasjonen. Deres forslag er å ha utstilling på medlemsmøtet onsdag 8. sept. 

Innlevering av bidrag bli evt junimøte og senest innen en dato i august. 

Foreslår sommerfesten utsettes til onsdag 6.oktober på Lian.
Styret sa seg enig i disse forslagene. Til høsten vil vi forhåpentligvis være vaksinert, og da blir det hyggeligere å samles i sosial sammenheng. 
Jubileet er jo hele året. 

Møtet hevet.

 

Trondheim 19.01.21

Hanne-Kristine Ludvigsen

Sekretær i TQL

13. januar 2021

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.01.2021

 Møtereferat 

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Kirsti Hatlem, Hanne-Kristine Ludvigsen, Dagny Skrødal 

Ida Kvisvik Rosenlund og May Kristensen

 

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Nettmøte

12.01.21 kl.18:00

Hanne-Kristine

 

Bloggen

 

Pga Koronasituasjonen holder Styret møte på nett. I forkant har mail med årsberetning, regnskap og annen relevant info blitt sendt medlemmene av Styret, det har vært rom for tilbakemelding og rettelser.

 

1.    Godkjente saksliste.

Det ble enighet om utkastet til sakliste for årsmøtet som var utsendt på forhånd. 

2.    Planlegging av Årsmøtet 3.02.

 Pga koronasituasjonen 2021, må Styret ta høyde for at årsmøte ikke vil la seg gjennomføres som et fysisk møte.

Styret vil legge til rette for at Årsberetning, Regnskap, budsjett og annen relevant info, samt valgkomiteens innstilling blir sendt medlemmene 
20. januar – to uker før møtedato 3. februar.
På den måten kan alle medlemmene ta stilling til sakene. Å møtes fysisk vil bare kunne skje med en liten brøkdel av medlemmene. Vi vil derfor be om godkjenning av at årsmøtet blir godkjent via mail. 
Styret vil gjennomgå eventuelle kommentere som kommer. 

Det må skrives en god innledning med forklaring på Årsmøteinnkallingen, slik at alle medlemmene forstår hvordan vi har tenkt å gjennomføre eller legge til rette for en form for årsmøte og hvorfor. 

Hvem gjør hva:

Leder Eva Østerås: Bør velges som møteleder og går gjennom Årsberetningen, og sender ut dokumentene. 

Kasserer Hilde Anita Hopen: Går gjennom regnskap og budsjett og sørger for opplasting i styreweb.

Vi trenger to til signering av protokoll, blir evt signert av to i Styret etter at vi har gjennomgått innkomne kommentarer.


3.    Regnskap for 2020. Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende notater til medlemmene. 

4.    Kontingent og gjestebetaling foreslås uendret

5.    Budsjett for 2021, Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende kommentarer til medlemmene. 

6.    Valg: Valgkomiteen jobber med sin innstilling til nytt styre, og er bedt om å levere sin innstilling senest 20. januar, slik at det kan sendes til medlemmene. 

7.    Marsmøtet
Eva har inngått avtale om foredragsholder på marsmøtet. VI håper det kan avholdes som fysisk møte, men må ta forbehold om smittesituasjonen og regelverket mht samlinger.