16. februar 2018

Styremøte i TQL

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Astrid Martine Berg, Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Eva Østerås


Møtedeltakerne

Hos Elin, 14.02.18
Eva Østerås, 15.02.18

TQLs blogg

Ansvar

1.     Nytt styre og arbeidsfordeling
Det var utsendt en oversikt over styrets oppgaver, og det ble diskutert ut fra dette. Leder er årsmøtevalgt. Varamedlemmene deltar på styremøtene og ivaretar også praktiske oppgaver på medlemsmøtene. Det ble enighet om følgende arbeidsfordeling:

Kari Berg: Kasserer, ivaretar økonomi/regnskap, medlemsliste og kakeliste og verter
Eva Østerås: Sekretær og nestleder, skriver invitasjoner og referater, fører blogg og oppdaterer FB-sida, kalender i Gnist.
Ida Kvisvik Rosenlund: Rolle Styremedlem A – fotoansvarlig, skaffe gevinster, ivareta loddtrekning sammen med B
Astrid Berg: Rolle Styremedlem B – Lede show and tell, ivareta loddtrekning sammen med A
Kirsti Hatlem (vara) og  
Grete Sommervold Ståhl (vara)
De to setter frem stoler og bord til vertene, henter varer fra lageret, lager kaffe/te, hjelper til med show and tell og leverer ut gevinster.

2.     Plan for vårhalvåret

Lokaler
Det ble luftet om mulighet for å bruke andre lokaler enn Siemens på sykveldene for å lette presset på kontaktpersonene på Siemens.
Det ble enighet om å bruke Siemenskantina til medlemsmøter og sykvelder et annet sted. Mulig på Lade, Grete undersøker. Andre alternativer ble også diskutert (Felleskjøpet?).

Marsmøtet
Hele møtet er en sykveld hvor vi oppfordrer medlemmene til å ta med noe de har lyst til å sy på, gjerne gjøre ferdig en UFO. De som ønsker hjelp, kan få det.
Sykveld med eller uten symaskiner? Den enkelte bestemmer selv om man vil ta med symaskin.
Noen som mangler stoff? Kan legge en forespørsel på FB-sida til TQL noen dager på forhånd og spørre etter det de mangler.
Kanskje noen har et uferdig produkt og trenger synspunkter eller hjelp fra andre for å komme videre?
Vi kan gå litt rundt på møtet å presentere ulike UFOer som medlemmene driver med, slik at mange kan få ideer.

Vi vil oppfordre alle til å gjøre ferdig sine UFOer og ta det med på sommermøtet.

Tema for vis og fortell: Vinter / frost

Aprilmøtet
Tordis Borgan Suleng fra ”Maurtua” kommer. Det blir foredrag om redesign
og salg av stoffer. Hun vil også ivareta sydamens hjørne i tillegg, avtales nærmere av Elin.
Vi vil også i invitere en sygruppe fra medisinstudiet til dette møtet, kanskje vi kan skape interesse for TQL for denne gruppen. De vil få gratis inngang.

Tema for vis og fortell: Redesign

Maimøtet
Mali Storli Engedal vil fortelle om sitt engasjement med design av moderne quilter. Hun er aktivt med i ”Modern Quilt Guild” og ”Scandinavian Modern Quilters”. Hun har hytte på Oppdal men bor i Oslo.
Vi spør om hun kan ivareta sydamens hjørne med teknikkdemonstrasjon.

Tema for vis og fortell: Moderne quilter.

Sommeravslutningen
Ulike alternativer ble diskutert.
Vi innhenter tilbud fra Lian, Snillet, Siemens eller Fantasigården i Lånke.
Til Lian kan man ta trikk, og til Snillet på Byneset kan det organiseres samkjøring. Til Lånke trenger vi buss. Vi foreslår buffet, så kan man velge det man vil ha.
Vi innhenter også informasjon om pris på underholdning, to avtalte alternativer vil bli sjekket.


Tema for vis og fortell: Ferdige UFOer fra marsmøtet. Gratis åre til de som viser frem dette.

3.     Tepper / teppeaksjonen
Noen tepper er kommet i retur fra sykehuset. Hva gjør vi med det?
Ble diskutert. Kan det gis til flyktninger eller andre som kan trenger det?
Grete sjekker med Estlandshjelpa.

4.     Evaluering av virksomheten
Vi vurderer å gjenta evaluering av virksomheten. Kan bruke ulike metoder, kanskje også til hver enkelt via Styreweb. Vi kommer tilbake til saken på neste styremøte. Alle tenker igjennom.

5.     Logoteppet
Teppet er forsvunnet, vi har lett, men ikke funnet det. Vi har nå hørt at det
er blitt vannskadet og er kastet. Anne-Donia spørres om hun vil ta ansvar for at det blir sydd et nytt.


6.      Årsmøtet i NQF
Elin, Kari og Eva deltar på Quiltelagsforum. Uklart mht busser fra/til Gardermoen. Kirsti sjekker.


7.     Andre saker
Anne Beier Finnestad tar ikke på seg kurs i 2018 og 2019, så det må vi droppe.

8.     Innhold på seinere møter
Kan undersøkes nærmere:
Ulike teknikker innen quilt
Nunofilting
Nålfilting
Sy på papir
Foredragsholdere, flere forslag ble nevnt.
Vi tenker videre på dette til neste møte.

Aktuelle tema for sydamens hjørne
Ulike geometriske figurer (trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter)?
Håndquilting

9.     Neste styremøte
Onsdag 21. mars kl 11:00 hos Ida. Trondheim, 15. februar 2018
Eva Østerås (sekretær TQL)

8. februar 2018

Årsmøte i TQL 2018


                                                                                    Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte i Trondheim Quiltelag

 Medlemmer i TQL

Styret

Siemens, 07.02.18
Eva Østerås, 07.02.18

På TQL’s bloggAGENDA

1.     Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.     Årsberetning for 2017
3.     Regnskap for 2017
4.     Kontingent og gjestebetaling
5.     Budsjett for 2018
6.     Innkomne forslag fra medlemmene
7.     Forslag fra styret
8.     Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.


1.     Valg av årsmøteadministrasjon.
Valgt ble:
Møteleder: Elin Gjølme Haugen
Referent: Eva Østerås
Signering av protokoll: Liv Mari Graffer Bye og Berit Gilde
Tellekorps: Birgitta Tangvik og Ragnhild Finserås

2.     Årsberetning for 2017
Leder Elin Gjølme Haugen gjennomgikk årsberetningen som ble vist på storskjerm. Den var også utsendt til medlemmene på forhånd.
Kommentarer:
      På sommeravslutningen var Kristin Brandsæter til stede med fuglekort. Med denne tilleggskommentaren ble årsberetningen godkjent.

3.     Regnskap for 2017
Kasserer Kari Berg gjennomgikk regnskapet for 2017.
       Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.     Budsjett
Kasserer Kari Berg gjennomgikk budsjettet for 2018. Det ble vist på storskjerm og var utsendt på forhånd. Budsjettet ble godkjent.

5.     Kontingent og gjestebetaling
       Det ble vedtatt å holde kontingenten uendret på kr 350,-.
       Gjestebetalingen ble vedtatt uendret på kr 100,-.

6.     Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ingen innkomne forslag.

7.     Forslag fra styret
Forslaget var utsendt på forhånd. Saken gjelder kurskomite, som ble valgt på årsmøtet i 2017. Siden vedtektenes punkt 6.6 sier: ”Styret oppnevner komiteer etter behov”, så mener styret at det er en mer fleksibel ordning for fremtiden å benytte denne muligheten.
      Dette ble godkjent. 

8.     Valg
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Liv Mari Graffer Bye.
Valgt ble:

Leder: Elin Gjølme Haugen (gjenvalgt, for ett år)

Styremedlemmer:

Eva Østerås (gjenvalgt for to år)
Astrid Martine Berg
(ny, valgt for to år)
Ida Kvisvik Rosenlund (ny, valgt for to år)

Kari Berg var ikke på valg.

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (ny, valgt for ett år)
Grethe S. Ståhl
(ny, valgt for ett år)

Revisor:
Marit Sjøbakk
(gjenvalgt for ett år)
Vara: Unni Kirknes
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:
Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
Solveig Kirknes (ett år igjen av funksjonsperioden)
Kirsti Evjen (to år igjen av funksjonsperioden)
Bodil Skorstad (ny, funksjonsperiode på tre år)

Til slutt ble det utdelt gavekort til medlemmer med ekstra innsats i 2017;

Kurskomiteen for godt utført arbeid med sykvelder og kurs; Edna Nylen, Ann-Mari Duffy og Astrid Berg.
For ett år i styret; Bodil Skorstad og Ruth Krangsås
Til Marit Sjøbakk som revisor.
Til Sølvi Alfnes for mangeårig arbeid i teppeaksjonen. 
Gavekortene ble kjøpt hos Quiltegården.

Årsmøtet ble hevet kl 19:40.

Trondheim 7. februar 2018________________________               ___________________________               
Liv Mari Graffer Bye  (sign)                             Berit Gilde (sign)
Øverste bildet: Leder Elin Gjølme Haugen (stående), kasserer Kari Berg (til venstre) og nestleder/sekretær Eva Østerås.

--------------------------- 

Etter årsmøtet (se egen protokoll) var det medlemsmøte med bløtkake og kaffe.
Det møtte 69 medlemmer.
I alt 175 medlemmer hadde betalt årskontingenten.

Det var invitert til medlemmenes lappemarked. Mange hadde ryddet på syrommet og solgte overskuddsvarer til andre. Det var gode muligheter for å gjøre en god handel, for prisene var lave. Bøker og blader skiftet også eiere.
Takk til alle bidragsytere.

”Vis og fortell” hadde åpent tema denne gangen.  Det ble vist ulike flotte quilte-arbeider. 
Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene kom fra Abbys tekstiler.
 
En stor takk til de to butikkene og de to vertene for flotte bidrag på møtet.   

Referent

Eva Østerås (sekretær)