org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

8. februar 2018

Årsmøte i TQL 2018


                                                                                    Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte i Trondheim Quiltelag

 Medlemmer i TQL

Styret

Siemens, 07.02.18
Eva Østerås, 07.02.18

På TQL’s bloggAGENDA

1.     Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.     Årsberetning for 2017
3.     Regnskap for 2017
4.     Kontingent og gjestebetaling
5.     Budsjett for 2018
6.     Innkomne forslag fra medlemmene
7.     Forslag fra styret
8.     Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.


1.     Valg av årsmøteadministrasjon.
Valgt ble:
Møteleder: Elin Gjølme Haugen
Referent: Eva Østerås
Signering av protokoll: Liv Mari Graffer Bye og Berit Gilde
Tellekorps: Birgitta Tangvik og Ragnhild Finserås

2.     Årsberetning for 2017
Leder Elin Gjølme Haugen gjennomgikk årsberetningen som ble vist på storskjerm. Den var også utsendt til medlemmene på forhånd.
Kommentarer:
      På sommeravslutningen var Kristin Brandsæter til stede med fuglekort. Med denne tilleggskommentaren ble årsberetningen godkjent.

3.     Regnskap for 2017
Kasserer Kari Berg gjennomgikk regnskapet for 2017.
       Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.     Budsjett
Kasserer Kari Berg gjennomgikk budsjettet for 2018. Det ble vist på storskjerm og var utsendt på forhånd. Budsjettet ble godkjent.

5.     Kontingent og gjestebetaling
       Det ble vedtatt å holde kontingenten uendret på kr 350,-.
       Gjestebetalingen ble vedtatt uendret på kr 100,-.

6.     Innkomne forslag fra medlemmene
Det var ingen innkomne forslag.

7.     Forslag fra styret
Forslaget var utsendt på forhånd. Saken gjelder kurskomite, som ble valgt på årsmøtet i 2017. Siden vedtektenes punkt 6.6 sier: ”Styret oppnevner komiteer etter behov”, så mener styret at det er en mer fleksibel ordning for fremtiden å benytte denne muligheten.
      Dette ble godkjent. 

8.     Valg
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Liv Mari Graffer Bye.
Valgt ble:

Leder: Elin Gjølme Haugen (gjenvalgt, for ett år)

Styremedlemmer:

Eva Østerås (gjenvalgt for to år)
Astrid Martine Berg
(ny, valgt for to år)
Ida Kvisvik Rosenlund (ny, valgt for to år)

Kari Berg var ikke på valg.

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (ny, valgt for ett år)
Grethe S. Ståhl
(ny, valgt for ett år)

Revisor:
Marit Sjøbakk
(gjenvalgt for ett år)
Vara: Unni Kirknes
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:
Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
Solveig Kirknes (ett år igjen av funksjonsperioden)
Kirsti Evjen (to år igjen av funksjonsperioden)
Bodil Skorstad (ny, funksjonsperiode på tre år)

Til slutt ble det utdelt gavekort til medlemmer med ekstra innsats i 2017;

Kurskomiteen for godt utført arbeid med sykvelder og kurs; Edna Nylen, Ann-Mari Duffy og Astrid Berg.
For ett år i styret; Bodil Skorstad og Ruth Krangsås
Til Marit Sjøbakk som revisor.
Til Sølvi Alfnes for mangeårig arbeid i teppeaksjonen. 
Gavekortene ble kjøpt hos Quiltegården.

Årsmøtet ble hevet kl 19:40.

Trondheim 7. februar 2018________________________               ___________________________               
Liv Mari Graffer Bye  (sign)                             Berit Gilde (sign)
Øverste bildet: Leder Elin Gjølme Haugen (stående), kasserer Kari Berg (til venstre) og nestleder/sekretær Eva Østerås.

--------------------------- 

Etter årsmøtet (se egen protokoll) var det medlemsmøte med bløtkake og kaffe.
Det møtte 69 medlemmer.
I alt 175 medlemmer hadde betalt årskontingenten.

Det var invitert til medlemmenes lappemarked. Mange hadde ryddet på syrommet og solgte overskuddsvarer til andre. Det var gode muligheter for å gjøre en god handel, for prisene var lave. Bøker og blader skiftet også eiere.
Takk til alle bidragsytere.

”Vis og fortell” hadde åpent tema denne gangen.  Det ble vist ulike flotte quilte-arbeider. 
Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. Gevinstene kom fra Abbys tekstiler.
 
En stor takk til de to butikkene og de to vertene for flotte bidrag på møtet.   

Referent

Eva Østerås (sekretær)                   

Ingen kommentarer: