13. januar 2021

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.01.2021

 Møtereferat 

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Kirsti Hatlem, Hanne-Kristine Ludvigsen, Dagny Skrødal 

Ida Kvisvik Rosenlund og May Kristensen

 

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Nettmøte

12.01.21 kl.18:00

Hanne-Kristine

 

Bloggen

 

Pga Koronasituasjonen holder Styret møte på nett. I forkant har mail med årsberetning, regnskap og annen relevant info blitt sendt medlemmene av Styret, det har vært rom for tilbakemelding og rettelser.

 

1.    Godkjente saksliste.

Det ble enighet om utkastet til sakliste for årsmøtet som var utsendt på forhånd. 

2.    Planlegging av Årsmøtet 3.02.

 Pga koronasituasjonen 2021, må Styret ta høyde for at årsmøte ikke vil la seg gjennomføres som et fysisk møte.

Styret vil legge til rette for at Årsberetning, Regnskap, budsjett og annen relevant info, samt valgkomiteens innstilling blir sendt medlemmene 
20. januar – to uker før møtedato 3. februar.
På den måten kan alle medlemmene ta stilling til sakene. Å møtes fysisk vil bare kunne skje med en liten brøkdel av medlemmene. Vi vil derfor be om godkjenning av at årsmøtet blir godkjent via mail. 
Styret vil gjennomgå eventuelle kommentere som kommer. 

Det må skrives en god innledning med forklaring på Årsmøteinnkallingen, slik at alle medlemmene forstår hvordan vi har tenkt å gjennomføre eller legge til rette for en form for årsmøte og hvorfor. 

Hvem gjør hva:

Leder Eva Østerås: Bør velges som møteleder og går gjennom Årsberetningen, og sender ut dokumentene. 

Kasserer Hilde Anita Hopen: Går gjennom regnskap og budsjett og sørger for opplasting i styreweb.

Vi trenger to til signering av protokoll, blir evt signert av to i Styret etter at vi har gjennomgått innkomne kommentarer.


3.    Regnskap for 2020. Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende notater til medlemmene. 

4.    Kontingent og gjestebetaling foreslås uendret

5.    Budsjett for 2021, Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende kommentarer til medlemmene. 

6.    Valg: Valgkomiteen jobber med sin innstilling til nytt styre, og er bedt om å levere sin innstilling senest 20. januar, slik at det kan sendes til medlemmene. 

7.    Marsmøtet
Eva har inngått avtale om foredragsholder på marsmøtet. VI håper det kan avholdes som fysisk møte, men må ta forbehold om smittesituasjonen og regelverket mht samlinger.

Ingen kommentarer: